Harri Vesanen

Olen free­lancer-val­oku­vaa­ja Kan­gas­niemeltä, Etelä-Savos­ta.

Val­oku­vaushar­ras­tuk­seni alkoi toden teol­la ostet­tuani ensim­mäisen dig­i­taalisen jär­jestelmäkam­er­an. Aloitin luon­toko­htei­den kuvauk­sel­la, mut­ta aika nopeasti aloin kuva­ta muu­takin ja lop­ul­ta huo­masin kuvien aihei­den vai­h­tuneen läh­es täysin. Kam­eras­ta oli tul­lut työkalu ja matkakaveri, joka kuu­lui vakio­varusteisi­in minne sit­ten meninkin.

Olenkin ottanut kuvia moni­in eri­tyyp­pisi­in käyt­tö­tarkoituk­si­in kuten:

  • main­osku­via lehti­in ja inter­net-sivuille
  • henkilöku­via lehtikir­joituk­si­in ja verkko­sivuille
  • muo­toku­via (lap­si- ja hääku­vat)
  • tuoteku­via inter­net-sivuille
  • yri­ty­sesit­te­lyvideoita
  • musi­ikkivideoita

sekä kuvan­nut juh­lia kuten syn­tymäpäiviä, valmis­tu­jaisia ja häitä.

Asi­akkai­ta:  Jyväskylän vuokra-asun­not, Hormel Oy, A. Repo­nen Oy, Finest­Con Oy, Fin/Admin Oy, Kokemäen­jok­i­laak­son Kiin­teistö­palvelu Oy, Sas­ta­malan Maaläm­pökeskus, Poh­jan­maan Ener­gia­po­raus Oy, Markki­noin­tivi­estin­tä Rotia, Ideavuo Oy, Tilaus­li­ikenne Liukko Ky, Saar­i­jär­ven Säil­iö­valmiste Oy, Jyväskylän KD (kun­nal­lis­vaa­liku­vat 2012), Yksi­ty­ishenkilöt